Порядок проведення перевірки контролюючої особи (КІК)

Міністерство фінансів України прийняло Наказ № 360 від 01.11.2022р., яким затвердило Порядок проведення перевірки контролюючої особи (далі – Порядок).

Порядок регламентує діяльність контролюючих органів під час проведення документальних перевірок фізичних та юридичних осіб – резидентів України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (КІК).

Підставами перевірки є:

  • отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання або подання з порушеннями звіту про КІК та/або ненадання контролюючому органу відповіді на запит з поясненням фактів, викладених у такому запиті.
  • отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового законодавства, законодавства у сфері фінмоніторингу , якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу;
  • платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;
  • виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу;
  • платником податків подано заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, якщо він у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
  • контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Предметом перевірки (виїзної/невиїзної позапланової документальної) контролюючої особи є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податку на прибуток підприємств або податку на доходи фізичних осіб, воєнного збору, а також дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), звітів та повідомлень про контрольовані іноземні компанії, інших форм звітності, документів та інформації.

Об’єктами перевірки контролюючого органу можуть бути документи, інформація, фактичні обставини як з України, так і з іноземних держав.

Документальна позапланова виїзна/невиїзна перевірка проводиться за умови вручення платнику податків чи його уповноваженому представнику під підпис або шляхом надсилання платнику податків копії наказу про проведення перевірки контролюючої особи та письмового повідомлення.

Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копії первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії.

Документи подаються протягом одного місяця з дати отримання платником податку відповідного запиту в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад українською мовою не вимагається. Документи, складені іншими, ніж англійська, мовами, потребують перекладу на українську мову та належного засвідчення такого перекладу відповідно до вимог законодавства. 

У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів або ненадання повного комплекту документів контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.

Під час надання контролюючою особою аудиторського висновку, що підтверджує фінансові результати контрольованої іноземної компанії, такий аудиторський висновок є достатнім документом, на основі якого визначається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. 

Така Аудиторська компанія має відповідати законодавчим вимогам, визначеним відповідною іноземною юрисдикцією, що дає право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції. Контролюючий орган має право запитувати надання копії підтверджуючих документів (ліцензій, сертифікатів, витягів з реєстрів тощо), що підтверджують статус аудиторської компанії.

Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та/або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та/або провести зустрічну звірку, та/або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи та/або пов’язаних із нею юридичних осіб.

Порядком чітко визначено процедуру проведення опитування на території України та порядок її оформлення.

За відсутності можливості проведення опитування на території України це опитування може бути проведено шляхом відеоконференцій, що можуть забезпечуватися платником податків.

Особливості проведення перевірки контролюючої особи

Під час проведення перевірки контролюючої особи – фізичної особи резидента України контролюючий орган перевіряє своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, що включає скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії / контрольованих іноземних компаній, відповідно до декларації про доходи та майновий стан та звіту про контрольовані іноземні компанії.

Під час проведення перевірки контролюючої особи – юридичної особи резидента України контролюючий орган перевіряє своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податку на прибуток підприємств, що включає скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії / контрольованих іноземних компаній, відповідно до податкової декларації з податку на прибуток та звіту про контрольовані іноземні компанії.

Строки проведення, продовження перевірки контролюючої особи

Тривалість перевірки контролюючої особи не має перевищувати шість місяців.

У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та/або перекладу українською мовою документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та/або її контролюючої особи, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шість місяців.

Складення акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи

Якщо за результатами перевірки контролюючої особи виявлено, що контролююча особа несвоєчасно, недостовірно чи не в повному обсязі повідомила/відобразила інформацію про контрольовану іноземну компанію, що призвело до заниження об’єкта оподаткування платника податку як контролюючої особи, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи має бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, стосовно якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.

У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом тридцяти календарних днів з дня отримання акта. 

Заперечення розглядаються протягом тридцяти робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається письмова відповідь. Якщо податковий орган вважає, що було встановлено порушення, останній складає податкове повідомлення-рішення. Процедура оскарження такого рішення, аналогічна процедурі оскарження по іншим порушенням податкового законодавства.

 АО «Адвокатська фірма» ADVICE

Адвокат, PhD Кулаков Віталій

НАПИСАТИ НАМ